top of page
kul_bak_logo.png

Türkiye Cumhuriyeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çini Sanatçısı

Almula $dil Kılıç

1970 yılında Osmaniye'de do%du. $lk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Halk Oyunları ekibinde Türk halkoyunları hayatına ba!ladı. Anadolu oyunlarının ardından Azerbaycan Kültür Derne%i ve Kırım Kültür Derne%i'nde Azerbaycan ve Kırım Halk Oyunlarını ö%rendi ve sahneledi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü%ü bünyesinde çalı!malarını sürdüren Modern Dans Toplulu%u'nda Halkla $li!kiler Sorumlusu olarak görev yaptı.

2008 yılında Çini sanatı ile tanı!tı. Çini çalışmalarına Feriha Esmer ve Çi%dem De%irmenci ile  ba!ladı.  Kerim Keçecigil'den  ve Nazlı Pınar Yerin'den dersler aldı. 2009 ve 2010 yıllarında iki karma sergiye katıldı. Klasik çini çalı!malarının yanı sıra Türk Dünyası'nın çe!itli bölgelerinden geleneksel giysi, resim ve desenlerini çiniye aktaran sanatçı, ilk ki!isel sergisi olan “Altay'dan Tuna'ya, Baykal'dan Ural'a”  adlı  Çini ve Seramik Boyama Sergisi'ni 5 Nisan 2012 'de TÜRKSOY'da açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlı%ı tarafından Tataristan'ın Elabuga !ehrinde 1-6 A%ustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Spasskaya El Sanatları Fuarı’na” Türkiye'yi temsilen katılmı!tır. 30 A%ustos-15 Eylül 2013 tarihleri arasında Eski!ehir 2013 Türk Dünyası Kültür Ba!kenti etkinliklerine  “Altay'dan Tuna'ya, Baykal'dan Ural'a” isimli  sergisi ile katıldı. Aynı koleksiyon ile 28 Ocak 2014 tarihinde “Uluslararası Kültürel Hazineler Armonisi Festivali” kapsamında Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezinde bir sergi açtı. 25 Nisan 2015 tarihinde Çanakkale Belediyesinin katkıları ile gerçekle!tirilen dünya sanatçılarının 1000 eserinin yer aldığı 1000 petekten oluşan “Barı! Petekleri” sergisine çini sanatını temsilen katıldı. 1 Ekim 2016 tarihinde “15. Uluslararası Ekim Geçidi” karma sergisine katıldı. “Türk Dü%ümü ve Osmanlı Kalyonları” isimli son koleksiyonu Temmuz 2017 tarihinde $stanbul Deniz Müzesinde, Ocak 2018 tarihinde M. Rahmi KOÇ Ankara müzesinde, A%ustos 2018 de Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde sergilendi. 3 Mart 2018 tarihinde “$li!kilerin Akılcılığı, Sanatın Kalıcılığı, Kadın Sanatçılar Sergisi'ne” katıldı.

12-18 Temmuz 2021 tarihlerinde “$dil’ce Çini Sergisi” isimli koleksiyonu Ankara’da sanat severler ile bulu!tu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı%ı Ara!tırma ve E%itim Genel Müdürlü%ü çini sanatçısı olan Almula $dil Kılıç, 2012-2021 tarihleri arasında Ankara Büyük!ehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları BELMEK'te Çini Ö%retmeni olarak görev yapmı!tır.

Selçuklu Belediyesi’nin 10.08.2021 tarihinde açmış oldu%u  “Ya!ayan Miras” Seramik (çini) Yarı!masında Mansiyon ödülü almı!tır.

Balıkesir Belediyesi Kent Konseyinin düzenledi%i “Sanatın on hali” isimli yarı!mada 10.10.2021'de sergileme ödülü almı!tır.

New York’ta 1-30 Ekim 2022 tarihinde gerçekle!en The Anatolian Artist Festival ‘e Türk Çini Sanatını temsilen katılmı!tır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü koordinatörlüğünde Trakya Üniversitesi i!birli%i ile 14-21 Kasım 2022 tarihlerinde  hazırlanan “Kırmızı Çini Sergisi'ne davetli olarak katıldı.

18 Ocak/3 Şubat 2023 tarihlerinde İzmir Kültür ve Sanat Vakfı destekleri ile İzmir’deki ilk sergisi olan  “Çinili Düşler Sergisi”ni açtı.


Ankara Türk Tarih Müzesinde 10-21 Mayıs 2023’de  açılan “3 Şehir 3 Aşk” isimli proje sergisine “Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi binası ve Ankara siluetinin” yer aldığı “Bir Ankara Hikayesi” adlı tablo ile katıldı. 


Başkent Kültür Yolu Festivali Kapsamında 20-25 Eylül 2024 tarihlerinde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde hazırlanan Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi ve Çalıştayı’na katıldı.


Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan eş zamanlı olarak on ilde gerçekleşen 100+ Şehirlerarası Karma Sergi projesinde Ankara ve Online Sergiye katıldı. İzmir Sergisi Koordinatörlüğünü yaptı. 


6 Kasım 2024 tarihinde Türksoy Sanat Galerisinde yetiştirdiği öğrencileri ile birlikte “Almula İdil KILIÇ ve Yol Arkadaşları Çini Sergisi”ni açtı.


Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü önderliğinde 17 Nisan 2024'de  gerçekleşen Barış İçin Küçük Bir Şey Yap Bienali'ne "Barış Kuşları"çalışması ile katıldı.

 

Evli olan sanatçının, Türkay Tuna ve Ural Ka%an adında iki çocuğu bulunmaktadır.

bottom of page